کروموزوم

در هسته هر سلول، مولکول DNA در ساختارهای نخ مانندی به نام کروموزوم بسته بندی میشود. هر کروموزوم از DNA تشکیل شده است که چندین بار در اطراف پروتئینهایی به نام هیستونها پیچیده شده است که ساختار آن را پشتیبانی میکند.

کروموزومها در هسته سلول قابل مشاهده نیستند – حتی در زیر میکروسکوپ – زمانی که سلول در حال تقسیم نیست. با اینحال، DNA در طول تقسیم سلولی فشرده تر میشود و سپس در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده است. بیشتر آنچه محققان در مورد کروموزومها میدانند با مشاهده کروموزومها در طول تقسیم سلولی آموخته شده است.

هر کروموزوم دارای یک نقطه انقباض به نام سانترومر است که کروموزوم را به دو بخش یا “بازو” تقسیم میکند. بازوی کوتاه کروموزوم “بازوی p” نامگذاری شده است. بازوی بلند را “بازوی q” نامگذاری شده است. محل سانترومر روی هر کروموزوم به کروموزوم شکل مشخصی میدهد و میتوان از آن برای توصیف مکان ژنهای خاص استفاده کرد.

dna کروموزوم

دی ان ای و پروتئینهای هیستون در ساختارهایی به نام کروموزوم بسته بندی میشوند.

تعریف کروموزوم

کروموزوم‌ها ساختارهای نخ مانندی هستند که از پروتئین و یک مولکول DNA تشکیل شده‌اند که اطلاعات ژنومی را از سلولی به سلول دیگر منتقل میکنند. در گیاهان و حیوانات (از جمله انسان)، کروموزوم ها در هسته سلولها قرار دارند. انسانها 22 جفت کروموزوم شماره دار (اتوزوم) و یک جفت کروموزوم جنسی (XX یا XY) دارند که در مجموع 46 عدد است. هر جفت دارای دو کروموزوم است که یکی از هر والدین است، به این معنی که کودکان نیمی از کروموزوم های خود را از آنها به ارث میبرند. مادر و نیمی از پدرشان. هنگامی که هسته در طی تقسیم سلولی حل میشود، کروموزومها را میتوان از طریق میکروسکوپ مشاهده کرد.

کروموزوم ها در بین موجودات زنده از نظر تعداد و شکل متفاوت هستند. اکثر باکتریها یک یا دو کروموزوم دایره ای دارند. انسانها به همراه سایر حیوانات و گیاهان دارای کروموزوم های خطی هستند. در واقع، هر گونه از گیاهان و جانوران دارای تعداد مشخصی کروموزوم است. به عنوان مثال، مگس میوه دارای چهار جفت کروموزوم است، در حالیکه یک گیاه برنج دارای 12 جفت و یک سگ دارای 39 جفت کروموزوم است. بطور معمول، افراد زن از نظر بیولوژیکی دارای دو کروموزوم X (XX) هستند در حالیکه افرادی که از نظر بیولوژیکی مذکر هستند دارای یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y (XY) هستند. با اینحال، استثناهایی برای این قوانین وجود دارد. کروموزوم ها نیز اندازه های متفاوتی دارند. کروموزوم X انسان حدود سه برابر بزرگتر از کروموزوم Y انسان است و حدود 900 ژن دارد، در حالیکه کروموزوم Y حدود 55 ژن دارد. ساختار منحصربه‌فرد کروموزوم‌ها DNA را محکم در اطراف پروتئینهای قرقره‌مانند، به نام هیستون، نگه میدارد. بدون چنین بسته بندی، مولکول های DNA بیش از حد طولانی هستند که در داخل سلولها قرار نمیگیرند! به عنوان مثال، اگر تمام مولکولهای DNA در یک سلول انسانی از هیستون‌هایشان جدا شده و از انتها به انتها گذاشته شوند، 6 فوت کشیده میشوند.

کروموزوم تعریف