پشتیبانی فنی

ارائـه خـدمات و انجـام تعميـرات تـخصصي جهـت انـواع ميـكروسـكوپهـا ، فريزرها ، سمپلرها و دستگاه هاي آزمايشگاهي

اين خدمات شامل موارد ذيل مي باشد:
• بازديد در محل
• انجام بازديدهاي دوره اي و عقد قرارداد
• انجام كاليبراسيون و تامين قطعات
• پشتيباني و پاسخگويي در كوتاهترين زمان ممكن

جهت استفاده از خدمات و سرويس ، لطفا فرم پشتيباني  را از  اینجا دانلود فرماييد.